przewiń w doł
przewiń w górę

Polityka prywatności – RODO

1. Co to jest RODO?
RODO – jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 

2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdyńska Fundacja Dom Marzeń z siedzibą w Gdyni, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia, numer NIP: 586 – 22 – 84- 311, numer REGON 221935219, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000472348. Adres e-mail: biuro@dommarzen.org.pl, tel. /fax + 48- 58 -629- 19 -56.

 

3. Jak mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pana Grzegorza Jażdżewskiego, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr. telefonu.: 609-787-865 od poniedziałku do piątku, w godz.7.00-15.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@dommarzen.org.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

4. W jakim celu Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

 

1) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Fundacji oraz w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie:
a) art 6 ust 1 lit. a) RODO tj. zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą,
b) art 6 ust 1 lit. b) RODO tj. działań koniecznych do wykonania umowy lub przed zawarciem umowy,
c) art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) art. 6 ust 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

 

2) Ww. cele ściśle powiązane są z następującymi przepisami:

a) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
c) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
d) Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,
e) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
f) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
g) Statutu Fundacji Dom Marzeń,
h) Statutu ŚDS Dom Marzeń w Gdyni prowadzonego przez Gdyńską Fundację Dom Marzeń,
i) Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS.

 

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

 

5. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

6. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

 

7. Czy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

8. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora?
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

 

9. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

 

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 

2) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
c) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

5) przenoszenia danych osobowych – w przypadku, gdy:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
a) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją danej osoby, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

10. Do kogo mogę Państwo wnieść skargę?
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

11. Skąd Administrator ma Państwa dane osobowe?
Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do Środowiskowego Domu Samopomocy.
W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Środowiskowy Dom Samopomocy ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Środowiskowy Dom Samopomocy z tego obowiązku.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zdjęcia zamieszczone na tej stronie www.dommarzen.org.pl są własnością Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń.
Zabronione jest ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń w Gdyni.