przewiń w doł
przewiń w górę

O nas

O fundacji

Jesteśmy Gdyńską Fundacją „Dom Marzeń”. Od 2005 roku (początkowo jako stowarzyszenie) działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Realizujemy wiele ciekawych projektów, dzięki którym osoby niepełnosprawne intelektualnie  mają możliwości rozwoju, usamodzielnienia się , pielęgnowania swoich hobby, ciekawego spędzania czasu. Naszym zadaniem jest także walka o zmniejszenie izolacji ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wspieramy ponadto rodziny, przygotowując je do  usamodzielniania się niepełnosprawnych dzieci w przyszłości.

Naszym największym marzeniem i jednocześnie głównym celem jest budowa „DOMU MARZEŃ” – domu stałego pobytu z mieszkaniami wspieranymi, a także  stworzenie  dodatkowych miejsc tzw. „interwencyjnych” na okresowy pobyt osób z niepełnosprawnością intelektualną. O realizacji tego projektu możecie przeczytać TUTAJ.

Więcej

Skład osobowy fundacji

Zarząd:


Katarzyna Karczewska Prezes Zarządu

Marek Karczewski Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Sławomir Krogulec

 

Małgorzata Gonera

 

Katarzyna Tuźnik

Pracownicy:

Dominika Miotk – Dyrektor, Kierownik ŚDS

 

Więcej

Nasza wizja

Aby marzenie o samodzielności stało się rzeczywistością.

 

Organizujemy wycieczki, wspólne spotkania, wykłady ze specjalistami. Wspólnie wykonujemy kartki, które do Państwa wysyłamy (sprawia to nam i naszym podopiecznym ogromną radość). Nie jesteśmy sami. Współpracujemy z Sopockim Stowarzyszeniem „Tęczowy Dom”, ponieważ również rodzice z Sopotu starają się zapewnić swoim dzieciom bezpieczną przyszłość.

Jednocześnie zapewniamy, iż każda złotówka wpłacona na nasze konto to kolejna cegiełka skrupulatnie zbierana. Cała działalność Stowarzyszenia opiera się na charytatywnej pracy rodziców i osób wspierających nasze dążenia. Zależy nam, aby zebrane pieniądze zaowocowały powstaniem jak najszybciej domu, „Domu Marzeń”. Dlatego koszty utrzymania Stowarzyszenia ponosimy sami, jednocześnie starając się samodzielnie wykonywać wszelkie możliwe prace. Dom Marzeń będzie wspólnym owocem naszej pracy i Państwa wsparcia dla nas. Dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną nam pomoc i zaufanie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i prosimy: „Bądźcie z nami! Razem będzie nam łatwiej dążyć do celu”.

 

„Rozumieć osoby niepełnosprawne to rozumieć ich trudności i osiągnięcia. Osiągnięć jednak nie będziemy naprawdę rozumieli, jeżeli nie będziemy rozumieli problemów, które po drodze do osiągnięć trzeba rozwiązać”. T.Witkowski

Więcej

Statut fundacji

STATUT GDYŃSKIEJ FUNDACJI „DOM MARZEŃ”

 

 

w brzmieniu po zmianach dokonanych w dniu 24 sierpnia 2015 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  • Katarzynę Karczewską
  • Marka Karczewskiego

  zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Kuźmicką w kancelarii notarialnej w Gdyni, ul. Mściwoja 2/2, w dniu 29 kwietnia 2013 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

 

 

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ FORMY ICH REALIZACJI.

 

 

§ 6

Celami i zasadami Fundacji są:

 1. Zapewnianie bezpiecznej pod względem bytowym przyszłości osób z niepełnosprawnością i osób wykluczonych społecznie poprzez doprowadzenie do powstania Domu służącego im jako miejsce zamieszkania.
 2. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i osób wykluczonych społecznie oraz prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.
 3. Ukazywanie potencjału twórczego tkwiącego w osobach o obniżonej sprawności, także intelektualnej.
 4. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i osób wykluczonych społecznie; działalności charytatywnej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.
 5. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
 7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
 2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
  • a) Rzecznictwo interesów osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
  • b) Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom wykluczonym społecznie, a w szczególności:
   • – grup wsparcia,
   • – mieszkalnictwa chronionego,
   • – mieszkalnictwa treningowego,
   • – klubów,
   • – poradnictwa, terapii psychologicznych.
  • c) Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, letnich i zimowych form wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie, konferencji, sympozjów.
  • d) Organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, festiwali, festynów, konkursów z udziałem osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie.
  • e) Ułatwianie integracji osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec tych osób.
  • f) Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których cele są zgodne z celami Fundacji.
  • g) Promowanie i organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie.
  • h) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 3. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
  • a) Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie.
  • b) Prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom wykluczonym społecznie, a w szczególności:
   • – grup wsparcia,
   • – mieszkalnictwa chronionego,
   • – mieszkalnictwa treningowego,
   • – klubów,
   • – poradnictwa, terapii psychologicznych.
  • c) Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, letnich i zimowych form wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie, konferencji, sympozjów.
  • d) Organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, festiwali, festynów, konkursów z udziałem osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych społecznie.
  • e) Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów.
  • f) Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej wśród osób niepełnosprawnych.
 4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 5. Prowadzona przez Fundację odpłatą działalność pożytku publicznego nie obejmuje tego samego przedmiotu działalności, co prowadzona przez nią działalność gospodarcza.

 

 

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez:
  • a) Aktywną współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji również z organizacjami krajowymi jak i zagranicznymi.
  • b) Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
  • c) Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Fundacji poprzez organizowanie: kiermaszów, aukcji, zbiórek i zdobywanie sponsorów.
  • d) Zachęcanie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych do wnoszenia ich własnego wkładu, w szczególności w postaci: własnej pracy, wkładu rzeczowego, bądź finansowego w realizację celów Fundacji, a także tworzenie warunków do wnoszenia takiego wkładu.
  • e) Gromadzenie Funduszy służących realizowaniu celów Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI.

 

 

§9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie, według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 4. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.

 

 

IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

 

 

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się, odrębną od funduszu założycielskiego wskazanego w ust.1, kwotę w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

 

 

§11

Fundacja może w toku działania nabywać majątek i uzyskiwać dochody w drodze czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności:

 • a) darowizn, spadków i zapisów,
 • b) dotacji i subwencji oraz grantów,
 • c) kupna i sprzedaży, w tym: w drodze organizowanych kiermaszów i aukcji,
 • d) zbiórek publicznych,
 • e) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,
 • f) dochodów z majątku Fundacji,
 • g) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

 

§ 12

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

 

V. ORGANY FUNDACJI.

 

 

§ 13

Organami Fundacji są

 1. Fundatorzy.
 2. Zarząd Fundacji.
 3. Rada Nadzorcza.

 

 

§ 14

 1. Do kompetencji Fundatorów należy:
  • a) Dokonywanie zmian statutu Fundacji,
  • b) Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
  • c) Powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
  • d) Ustalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,
  • e) Podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją,
  • f) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
 2. Fundatorzy podejmują decyzje w formie uchwał przyjmowanych jednomyślnie. W przypadku śmierci, bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez jednego z Fundatorów, decyzje należące do kompetencji Fundatorów podejmowane są przez drugiego z Fundatorów. W przypadku śmierci obu Fundatorów decyzje należące do kompetencji Fundatorów podejmowane są przez zebranie ich spadkobierców większością 2/3 ważnie oddanych głosów. W przypadku utraty pełnej zdolności do czynności prawnych obu Fundatorów, decyzje należące do kompetencji Fundatorów podejmowane są przez zebranie zstępnych Fundatorów większością 2/3 ważnie oddanych głosów.
 3. Fundatorzy podejmują swoje decyzje działając na wniosek pozostałych organów Fundacji, bądź z własnej inicjatywy.

 

 

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób używających tytułów: Prezesa i Członków Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji powoływany jest i odwoływany przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  • a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z Fundatorów lub ich spadkobierców,
  • b) odwołania ze składu Zarządu,
  • c) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • d) śmierci osoby wchodzącej w skład Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • b) realizacja celów statutowych,
  • c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
  • d) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • e) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Fundacji,
  • f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • g) zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • i) występowanie do Fundatorów z wnioskami w sprawie zmian statutu Fundacji, celów Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał ? zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

§ 17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań i rozporządzaniem majątkiem o wartości nie przekraczającej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
 3. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo.
 4. Zasady zatrudnienia i wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu ustalają jednomyślnie Fundatorzy. Umowy z Prezesem Zarządu i Członkami Zarządu dotyczące zatrudnienia i wynagradzania zawierane są przez pełnomocnika ustanowionego przez Fundatorów.

 

 

§18

 1. Rada Nadzorcza powoływana jest i odwoływana przez Fundatorów na czas nieoznaczony.
 2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, używających tytułów Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
 3. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa na skutek:
  • a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce któregokolwiek z Fundatorów lub ich spadkobierców,
  • b) odwołania ze składu Rady Nadzorczej,
  • c) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • d) śmierci osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej.
 4. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał ? zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 

 

§ 19

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Fundacji.
 2. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
  • a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich jej sferach, w tym w szczególności w zakresie realizacji przez Fundację jej celów statutowych w zgodzie z postanowieniami statutu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • b) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  • c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji.
 3. Rada Nadzorcza jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej:
  • a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

VI. ZMIANA STATUTU I CELÓW FUNDACJI.

 

 

§ 20

Do dokonywania zmian w statucie Fundacji uprawnieni są Fundatorzy.

 

 

VII. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ.

 

 

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwi są Fundatorzy.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

§ 22

 1. W Fundacji zabrania się:
  • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiadają wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponoszą winy. Jeżeli szkodę, o której mowa w zdaniu pierwszym, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą odpowiedzialność solidarną.
 3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz likwidator powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
 4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz likwidator, wykonujący swoje obowiązki społecznie, obowiązani są dokładać przy tym należytej staranności.

 

 

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Więcej

Historia

2018

 

GRUDZIEŃ

DreamSound – z koncert grupy grającej na kotłach karaibskich podczas specjalnego koncertu z okazji 5-lecia istnienia Ambers Steel Band w Gdyni.
 
Warszawa – nasz projekt realizowany w ramach innowacji społecznej Oswajanie Dorosłości jako projekt grantowy „Innowacje na ludzką miarę „ otrzymał szczególne wyróżnienie i najwyższy stopień upowszechniania. Otrzymaliśmy również propozycje sfinansowania rozwoju naszej innowacji.
 
Kontynuacja projektu My Samodzielni ( współfinansowany z PFRON), wspólna wigilia , ostatnie zebranie Stowarzyszenia, które wraz z rokiem 2018 kończy swoją działalność. Od roku 2019 pozostaje już tylko Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń” kontynuująca i rozwijająca działania Stowarzyszenia , której podopiecznymi są członkowie Stowarzyszenia i inne osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Na budowie Domu Marzeń powstaje kolejny strop – tym razem nad parterem, który będzie w przyszłości podłogą przyszłego Środowiskowego Domu Samopomocy.

LISTOPAD

23 Gdyńskie Forum Organizacji Pozarządowych – święto wszystkich organizacji pozarządowych w Gdyni. Fundacja otrzymała wyróżnienie w konkursie o nagrodę gdyńskiego „Srebrnego Śledzia”.
 
Realizacja projektu My Samodzielni ( współfinansowany z PFRON) – pilotażowego projektu kompleksowo skierowanego do całych rodzin z osobą niepełnosprawną. Skupiamy się w nim nie tylko na osobach z niepełnosprawnością, ale również na rodzicach i rodzeństwie jako autonomicznych częściach tych rodzin. W ramach projektu odbyły się: usamodzielniające wyjazdy dla naszych podopiecznych, choreoterapia, warsztaty kulinarne, warsztaty dotyczące bezpieczeństwa, konsultacje fizjoterapeutyczne dla rodziców, warsztaty ceramiczne i inne zajęcia.
 
Otwarcie Punktu konsultacyjnego prowadzonego przez dwie specjalistki , panie Annę Janowską i Martę Wilamowską. W punkcie prowadzone są: poradnictwo i edukacja z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Punkt oferuje diagnozy, spotkania indywidualne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich opiekunów i zajęcia grupowe. Projekt jest do końca 2018 r finansowany ze środków PFRON.

 

PADŹDZIERNIK

zalanie pierwszego stropu nad piwnicą Domu Marzeń!
 

WRZESIEŃ

projekt My samodzielni – Pierwszy samodzielny wyjazd naszych niepełnosprawnych podopiecznych do Kiełpina ( finansowany przez Gdyńskie Centrum Zdrowia ), a tam pieczenie chleba, trening ekonomiczny, zajęcia integracyjne, trening kulinarny , trening umiejętności społecznych. Projekt dofinansowany przez miasto Gdynię i Gdyńskie Centrum Zdrowia.
 
15 września 2018 – Poświęcenie budowy Domu Marzeń dokonane przez księdza kanonika Marka Adamczyka proboszczowa naszej Parafii Świętej Jadwigi Królowej w Gdyni. Dziękujemy za obecność Pani v-ce prezydent Kasi Gruszeckiej – Spychała, Panu v-ce prezydentowi Michałowi Guciowi, naszemu przyjacielowi – architektowi Radkowi Ziejce, dyrektorce ŚDS przy ul. Maciejewicza w Gdyni Agnieszce Matuszak, Pani Annie Szpajer, naszym sąsiadom i przyjaciołom za towarzyszenie nam w tak ważnym dniu, a naszym mamom za przygotowanie smacznego poczęstunku!
 
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia, a na nim pierwszy w Polsce pokaz filmu KAMERDYNER reż. Filipa Bajona – filmu , w którym zagrali nasi podopieczni: Joanna Bocheńska, Rafał Grzenkowski, Bartosz Kwiatkowski i Arkadiusz Wiśniewski.
 
English for Us – rozpoczęliśmy kolejny , już dziewiąty , rok szkolny nauki języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną . Zajęcia odbywają się w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni , a prowadzą je Agnieszka i Adam Mold z Centrum Kulturalno-Językowego AmberShire.
 
DreamSound – kontynuacja – projekt muzyczny współfinansowany z Urzędem Miasta Gdyni – nauka gry na kotłach karaibskich pod kierownictwem Adama Mold z AmberShire . Bierze w nim udział 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 

SIERPIEŃ

montaż dźwigu na budowie.
 

LIPIEC

Dom Marzeń Gdynia – ruszyła budowa domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie , w którym powstanie Środowiskowy dom Samopomocy i mieszkania wspierane. Wykonanie wykopów i fundamentów Domu Marzeń.
 

CZERWIEC

Piknik Domu Marzeń – coroczna wspaniała uroczystość kiedy wszyscy razem spędzamy czas wspólnie tańcząc , grając, bawiąc się , grillując i ciesząc się sobą nawzajem. Nasi podopieczni otrzymali koce z logo Domu Marzeń – idealny pomysł na chłodne wieczory lub wakacyjne wyprawy.
 

MAJ

Władysławowo warsztaty wyjazdowy z symulatorami niemowlęcia. Projekt realizowany w w ramach innowacji społecznej Oswajanie Dorosłości jako projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę „. Warsztaty przygotowujące specjalistów oraz metodę pracy do realizacji w przyszłości podobnych wyjazdów i pracy z użyciem symulatora niemowlęcia. Dziękujemy za ogromne wsparcie Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
 
„Haunted House 2018” – anglojęzyczny spektakl wykonany w gdyńskim kino-teatrze GROM przez podopiecznych Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń. Było to przedstawienie wykonane w języku angielskim przez niepełnosprawnych intelektualnie aktorów, przy wsparciu wolontariuszy i Agnieszki i Adama Mold. Każdego roku zapraszamy na widownię młodzież z gdyńskich szkół.
 
DreamSound – koncert podopiecznych Domu Marzeń wykonany na kotłach karaibskich wspólnie z AmberShire w kinoteatrze GROM , pod czujnym okiem prowadzącego orkiestrę Adama Mold. Koncert podobnie jak i zajęcia w ramach projektu są sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Gdyni.
 

KWIECIEŃ

rozpoczęliśmy Fitness z Iwoną Guć – zajęcia przy muzyce zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak i opiekunów czy rodzeństwa. Zajęcia odbywają się w soboty i cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród naszych podopiecznych jak i ich opiekunów. To świetny pomysł, aby się rozruszać.
 
Wielkie sprzątanie działki, na której zostanie wybudowany Dom Marzeń.

 

STYCZEŃ

W ramach akcji Podaj dalej ciepło – fundacja zdobyła nagrodę 15.000,00 przeznaczoną na kontynuację naszego projektu English for Us – nauki języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi.
 
Bal karnawałowy – spotkanie taneczne , przeplatane niespodziankami w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni . Uwielbiamy wspólnie bawić się przy muzyce w karnawałowych nastrojach. Rozstrzygnięto konkurs na najfajniejsze zdjęcie z plecakiem Domu Marzeń – wygrali wszyscy uczestnicy. Brawo!
 
English for Us – kolejny już rok projekt otrzymał wsparcie finansowe od Gdyńskiej Podstawowej Szkole Amerykańskiej. Dziękujemy!
 
Budujemy relacje 2018 – przy współpracy i dofinansowaniu gdyńskiego dewelopera firmy Panorama Development Sp. z o.o. z Gdyni powstał III kalendarz Domu Marzeń na rok 2018. Na kalendarzu na rok 2018 możemy zobaczyć wizualizację Domu Marzeń.
 
Klub kibica Domu Marzeń – cały czas, od 8 lat kibicujemy gdyńskim drużynom sportowym. Kibicowanie to nasza pasja ! W projekcie biorą udział osoby z niepełnosprawnością, rodzeństwo i opiekunowie.

 

2017

 

GRUDZIEŃ

Mikołajki – wspólne śpiewanie kolęd, świąteczny nastrój, prezenty… czyli radość bycia razem, cieszenia się swoją obecnością i światem pełnym przyjaciół.
 

LISTOPAD

Święto Dziękczynienia czyli Thanksgiving Day. Fundacja przekazała Gdyńskiej Podstawowej Szkole Amerykańskiej – świąteczną choinkę własnoręcznie przez nas wykonaną. Szkoła amerykańska każdego roku wspiera nasz projekt „English for Us”.
 
22 Gdyńskie Forum Organizacji Pozarządowych – święto wszystkich organizacji pozarządowych w Gdyni.
 
Oswajanie dorosłości 2017 – nasz projekt realizowany w Laboratorium Innowacji Społecznych – w ramach „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” otrzymał grant na testowanie innowacji! Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

WRZESIEŃ

DreamSound – kontynuacja – projekt muzyczny – nauka gry na kotłach karaibskich. Biorą w nim udział 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 
English for Us – kontynuacja kolejnego, roku szkolnego nauki języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, a prowadzą je Agnieszka i Adam Mold z Centrum Kulturalno-Językowego AmberShire.
 

MAJ

„Haunted House 2017” – anglojęzyczny spektakl wykonany w gdyńskim kino-teatrze GROM przez podopiecznych Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń. Coroczny spektakl wykonany w języku angielskim przez niepełnosprawnych intelektualnie aktorów, przy wsparciu wolontariuszy i Agnieszki i Adama Mold. Każdego roku zapraszamy na spektakl młodzież z gdyńskich szkół.
 
„My zaczarowani teatrem”, fundacja wzięła udział w XVI gdyńskim przeglądzie twórczości teatralnej wykonując przedstawienie pt. „Haunted House 2017”r. Dziękujemy za zaproszenie.
 

STYCZEŃ

Budujemy relacje 2017 – przy współpracy i dofinansowaniu gdyńskiego dewelopera firmy Panorama Development sp. z o.o. z Gdyni powstał II kalendarz Domu Marzeń na rok 2017.
 

2016

 

GRUDZIEŃ

Mikołajki – to nasz wspólny czas spędzony tradycyjnie przy zapachu świątecznych smakołyków i śpiewaniu kolęd. Jak dobrze mieć przyjaciół.
 

LISTOPAD

wspólne przygotowywanie świątecznych, własnoręcznie wykonanych niespodzianek dla naszych przyjaciół. Beata Dawlidowicz, jedna z naszych mam, pokazała nam jak wyczarować z drewnianej łyżki świątecznego Mikołaja.
 

PAŹDZIERNIK

jednodniowa wycieczka do Torunia, zwiedzanie miasta, wspólne pieczenie pierników.
 
Smak Marzeń – kontynuacja – wspólnie z Atelier Smaku Joli Słomy i Mirka Trymbulaka przygotowujemy kolejny – siódmy przepis kulinarny w formie filmu – „Chipsy pokrzywowe„ – rewelacja, a jakie proste!
 

WRZESIEŃ

English for Us 2016 – nauka języka angielskiego i przygotowanie dramy w języku angielskim realizowane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną . Projekt jest dofinansowywany ze środków przekazanych przez Amerykańską szkołę podstawową w Gdyni.
 
DreamSound – kontynuacja – projekt muzyczny – nauka gry na kotłach karaibskich. Bierze w nim udział 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia realizuje Adam Mold z Centrum Kulturalno – Językowego AmberShire.
 

SIERPIEŃ

wyjazd do Korei Południowej! Nasza podopieczna Marta Gonera jako jedyna reprezentantka Polski uczestniczyła w PyeongChang Music & Arts Festival w Korei Południowej. Grała tam na instrumencie zwanym Marimba.
 

CZERWIEC

„Happy House 2016” kino-teatr GROM. Spektakl wykonany w języku angielskim Na widowni gdyńska, szkolna młodzież.
 
Sopot, Atelier im. Agnieszki Osieckiej – podczas spektaklu zatytułowanego ”Mniej czy więcej” grupy teatralna pani Anny Salamon – Kalinowskiej przeprowadzono zbiórki publiczną – zostały zebrane środki na nowy wózek inwalidzki dla Jakuba Zabieglińskiego. W imieniu Jakuba bardzo dziękujemy!
 

MAJ

„Wspólny czas, wspólna sprawa” – całodniowa wycieczka kanałem elbląskim.
 
„Maj miesiącem wrażliwości”, Gdyńska Informacja Turystyczna – przez cały miesiąc można było oglądać wystawę fotografii przedstawiającą działalność Domu Marzeń.
 
Smak Marzeń – „Mufinki jaglane z jagodami „bardzo nam zasmakowały. Przygotowaliśmy wspólnie z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem z Atelier Smaku. Kolejny odcinek gotowy.
 

KWIECIEŃ

„Trudne pytania – dobre rozwiązania! Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Praktyczna konferencja szkoleniowa”? – międzynarodowa konferencja współrealizowana przez fundację przy współpracy z dr Izabelą Fornalik, Miastem Gdynia, PSOUU koło w Gdyni całość odbyła się w Pomorskim Parku Naukowo technologicznym w Gdyni. Wzięło w niej udział ponad 200 osób z całej Polski.
 

MARZEC

czwarty i piątek odcinek Smaku Marzeń i wspólnie z Atelier Smaku przygotowane dwa przepisy na: „Bakaliowe batoniki” oraz „Kisiel z żurawiny”.
 

LUTY

Smak Marzeń – trzeci już odcinek naszego „Smaku Marzeń”. Wspólnie z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem z Atelier Smaku przygotowaliśmy filmową relację przepisu na ”Pieczone jabłka z nadzieniem”. Pyszne i zdrowe!
 

STYCZEŃ

zaproszeni przez Stowarzyszenie SUM wzięliśmy udział w Orszaku Trzech Króli w Gdańsku.
 
Bal karnawałowy – tradycyjnie, w karnawale bawimy się wspólnie, bo przecież czas spędzony z przyjaciółmi jest bezcenny.
 
Budujemy relacje 2016 przy współpracy i dofinansowaniu gdyńskiego dewelopera firmy Panorama Sp. z o.o. z Gdyni powstał I kalendarz Domu Marzeń na rok 2016.
 

2015

 

GRUDZIEŃ

My widzowie – projekt realizowany we współpracy z Teatrem Muzycznym w Gdyni, Centrum kultury w Gdyni i teatrem „Teatr Czwarte Miasto”. Tym razem nie występujemy, ale jesteśmy widzami.
 
Smak Marzeń – kontynuacja – wspólnie z Atelier Smaku Joli Słomy i Mirka Trymbulaka przygotowujemy kolejny przepis kulinarny w formie filmu. Tym razem jest to „Kutia z kaszy jaglanej”. Smacznego.
 

PAŹDZIERNIK

otrzymaliśmy nagrodę 10.000,00 zł na realizację naszych projektów, od EDF Polska s. a. Wspaniale, bardzo dziękujemy!
 
„Kamerdyner”, Piaśnica – podopieczni fundacji brali udział jako statyści w nagraniu scen do filmu „Kamerdyner” reż. Filipa Bajona.
 

WRZESIEŃ

rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a wraz z nim dwa nasze projekty realizowane wspólnie z Centrum Kulturalno-Językowym AmberShire:
 
English for Us 2015 – nauka języka angielskiego i przygotowanie dramy w języku angielskim prze osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Gdyni.
 
DreamSound – projekt muzyczny – nauka gry na kotłach karaibskich – kontynuacja. Biorą w nim udział 4 osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
 

SIERPIEŃ

SLOT Pomorze – wystawa prac pt. EMOCJE – projekt fotograficzno-graficzny ukazujących emocje osób z niepełnosprawnością. W efekcie powstały kolorowe grafiki ukazujące emocje jakimi wszyscy ulegamy, radość, strach, smutek, zdziwienie… Wystawa została stworzona przez grafika Eurydykę Kata na podstawie fotografii wykonanych przez fot. Iwonę Wojdowską.
 

CZERWIEC

„The Coffee Shop 2015” kino-teatr GROM. Spektakl wykonany w języku angielskim przez naszych podopiecznych. Na widowni gdyńska szkolna młodzież.
 

MAJ

Wspólny czas, wspólna sprawa – Warszawa – dwudniowa wycieczka do stolicy.
 
Gdyńska gala „Gdynia bez barier” – podopieczni fundacji jako wolontariusze pomagali przy organizacji gali i pracowali jako osoby towarzyszące Panu Prezydentowi Gdyni Wojciechowi Szczurkowi przy wręczaniu nagród.
 

LUTY

udział naszych podopiecznych jako wolontariuszy w organizacji gdyńskiej gali „Gdynia bez barier”. Realizacja Urząd miasta Gdyni.
 

STYCZEŃ

zaproszeni przez Stowarzyszenie SUM wzięliśmy udział w Orszaku Trzech Króli w Gdańsku.
 
Integracyjny przegląd piosenki i poezji świąteczno-zimowej w szkole podstawowej nr 20 w Gdyni – występ naszych podopiecznych.
 
Bal karnawałowy Domu Marzeń.
 

2014

 

GRUDZIEŃ

Dom Marzeń otrzymał wyróżnienie w konkursie „Bursztynowy mieczyk” – nagrodę specjalną ufundowaną przez drukarnie Misiuro.
 

LISTOPAD

Kraków, III ogólnopolska konferencja poprowadzenie warsztatów zatytułowanych: „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych„ Katarzyna Karczewska poprowadziła warsztaty zatytułowane „Rodzic – intruzem czy sprzymierzeńcem? Czyli o współpracy rodziców ze specjalistami w obszarze seksualności własnych dzieci”.
 

PAŹDZIERNIK

poprowadzono wykład na temat pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną z symulatorem niemowlęcia w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Dodatkowo przeprowadzono szkolenia dla rodziców i specjalistów w tym zakresie.
 

WRZESIEŃ

rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i wraz z nim nasz projekt English for Us 2014 – nauka języka angielskiego i przygotowanie dramy w języku angielskim. Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Gdyni.
 
DreamSound – postanowiliśmy kontynuować nasz projekt ponieważ pilotaż pokazał nam, że jest to również przestrzeń dla naszych podopiecznych, którzy kochają muzykę. Pomimo, iż gra na kotłach nie jest dla każdego znalazły się takie osoby wśród naszych podopiecznych, które ten osobliwy instrument „słucha” z powodzeniem. Brawo!
 

SIERPIEŃ

w ramach projektu Smak Marzeń wspólnie z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem przygotowaliśmy pierwszy odcinek czyli: „Racuchy z jabłkami„. Było fajnie i bardzo smacznie.
 
DreamSound – wakacje z muzyką. Stworzyłyśmy pilotażowy projekt nauki gry na kotłach karaibskich dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jesteśmy bardzo ciekawi co z tego wyjdzie. W projekcie pod opieką i prowadzeniem Adama Mold przy współpracy z wolontariuszami biorą udział cztery osoby niepełnosprawne.
 

CZERWIEC

wykonano spektakl „The Coffee Shop 2014” w kinoteatrze GROM. Anglojęzyczny spektakl został wykonany jako finał całorocznego pracy z językiem angielskim. Zarówno zajęcia jak i spektakl został przygotowany przez Agnieszkę i Adama Mold z Centrum kulturalno-językowego AmberShire. Widownia gdyńska, którą była młodzież szkolna wykonała owację „na stojąco”.
 

KWIECIEŃ

prelekcja przygotowana przez fundację na konferencji podczas Dnia pedagoga specjalnego na Uniwersytecie Gdański.
 

STYCZEŃ

bal karnawałowy Domu Marzeń – tradycyjna zabawa noworoczna odbyła się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

2013

 

GRUDZIEŃ

Mikołajki czyli prezenty, smakołyki i śpiewanie kolęd, a wszystko to ważne, bo razem, wspólnie przeżyte.
 

WRZESIEŃ

English for Us 2013 – rozpoczęcie kolejnego roku nauki języka angielskiego i przygotowanie dramy w języku angielskim. Projekt dofinansowany z Urzędu miasta Gdyni.
 

CZERWIEC

„The Bear”, spektakl wykonany w języku angielskim w Teatrze Miejskim w Gdyni. Podczas spektaklu przeprowadzono zbiórkę publiczną do puszek w celu sfinansowania zakupu laptopa dla podopiecznego Jakuba Zabieglińskiego.
 
Oswajanie dorosłości 2013 projekt finansowany ze środków PFRON, przy współpracy z Urzędem Miasta Gdyni – przeprowadzenie warsztatów dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną dla opiekunów i specjalistów podczas których przeszkolono ponad 200 osób współpracując z dr. Alicją Długołęcką i dr Izabelą Fornalik.
 
Przygotowano również przy współpracy z dr Izabelą Fornalik innowacyjny projekt pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przy użyciu symulatora niemowlęcia.
 

2012

 

GRUDZIEŃ

Mikołaki
 

WRZESIEŃ

English for Us 2012 – rozpoczęcie kolejnego roku nauki języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i przygotowanie dramy w języku angielskim. Projekt dofinansowany z Urzędu miasta Gdyni.
 

CZERWIEC

„Trip to London” – przedstawienie w języku angielskim, Centrum Kultury w Gdyni przy ul. Łowickiej 51. Projekt przygotowany wspólnie z Agnieszką i Adamem Mold z Centrum Kulturalno – językowego AmberShire.
 

MARZEC

I Gdyńska konferencja dotycząca seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. realizowana przez Dom Marzeń we współpracy z Miastem Gdynia, Centrum Zdrowia GAMETA Gdynia oraz Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka.
 

STYCZEŃ

powstał gdyński kalendarz „Gdynia bez barier”, w którym została przedstawiona działalność Domu Marzeń. Wyjątkowy kalendarz, pachnący sosną, został zrealizowany przy współpracy z Jolą Słomą i Mirkiem Trymbulakiem, sfinansowany przez Miasto Gdynię.
 
Bal karnawałowy Domu Marzeń.
 

2011

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ

projekt „English for Us” – całoroczny kurs nauki języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną rozrasta się. Uczymy już 22 osoby!

 

MAJ

Stowarzyszenie odebrało z rąk Pana Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka wyróżnienie w konkursie „Gdynia bez Barier” za innowacyjną działalność.
 
Cały sezon koszykarski nasza młodzież kibicuje zespołom Lotos Gdynia i Asseco Prokom w ramach projektu Klub Kibica „Domu Marzeń”.

 

2007

STYCZEŃ – MAJ

stworzenie we współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną nr 1 w Gdyni grupy wsparcia dla rodziców w formie warsztatów zatytułowanych „Szkoła dla rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”.

 

LIPIEC – PAŹDZIERNIK

realizacja projektu sfinansowanego przez Urząd Miasta Gdyni noszącego nazwę „Wyprawy turystyczne + warsztaty niezależności”
 
W ramach aktywizacji ojców dzieci niepełnosprawnych założyliśmy Klub Kibica „Domu Marzeń”, licznie kibicujemy gdyńskim zespołom sportowym.

 

2006

MARZEC

podpisanie Porozumienia o partnerskiej współpracy z Sopockim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Tęczowy Dom”.
 
Organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci, wspólnych wycieczek, spotkań karnawałowych i świątecznych.

 

2005

STYCZEŃ

wpis Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacji pożytku publicznego.
 
Organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci, wspólnych wycieczek, spotkań świątecznych.

 

2004

STYCZEŃ

I spotkanie osób zainteresowanych mieszkalnictwem chronionym pod patronatem pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni. To wtedy powstała idea założenia Stowarzyszenia.

 

KWIECIEŃ

powstanie Gdyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń”

 

LIPIEC

uchwalenie Statutu, wybór władz Stowarzyszenia.

Więcej